Statut

 

Statut društva Koridor – križišča umetnosti

Na podlagi 9. člena Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 64/11) je zbor članov Društva Koridor – križišča umetnosti dne 4. 12. 2014 sprejel svoj statut.

 

Splošne določbe

 

 1. člen

Društvo je prostovoljno združenje tistih, ki delujejo na vseh področjih kulturnega, umetniškega, znanstvenega, humanističnega in izobraževalnega ustvarjanja in poustvarjanja v Ljubljani in Sloveniji.

 

 1. člen

Ime društva: Društvo Koridor – križišča umetnosti

 

 1. člen

Sedež društva je v kraju Gabrje na poslovnem naslovu Gabrje 90, 1356 Dobrova – Polhov Gradec.

 

 1. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava in ima v pravnem prometu vsa pooblastila ter posluje v svojem imenu in za svoj račun.

Društvo ima svoj znak in pečat. Pečat je kvadratne oblike, v njem je izpisano ime društva.

 

 1. člen

Društvo se lahko včlani v sorodno tujo ali mednarodno društvo ali podobno organizacijo, ki ima podobne cilje.

 

Namen, cilji in naloge društva

 

 1. člen

Namen društva je uresničevanje skupnih interesov posameznikov, ki delujejo na vseh področjih kulturnega, umetniškega, znanstvenega, humanističnega in izobraževalnega ustvarjanja in poustvarjanja v Ljubljani in Sloveniji. Posveča se ozaveščanju in kritiki (interdisciplinarnega) umetniškega, znanstvenega in humanističnega ustvarjanja. Pod svoj drobnogled vključuje tako ustaljene, množične umetniške oblike kot tudi umetniške forme sodobnosti in prihodnosti ter interdisciplinarno delovanje. Posebno pozornost namenja slovenskemu prostoru in njegovemu kultiviranju. Koridor – križišča umetnosti je torej konsolidacija scenske razpršenosti naštetih v Sloveniji ter analiza aktualne in pretekle svetovne scene. Hkrati si prizadeva tudi za organiziranje dogodkov, ponujanje priložnosti ustvarjalcem, prostor za mladinsko, predvsem pa študentsko udejstvovanje in mesto intermedialnim tehnološkim eksperimentom. Cilji društva so postati eden izmed protagonistov na domačem medijskem, kulturnem in umetniškem prostoru ter vodilna, referenčna mladinska kulturna platforma.

Društvo uresničuje svoje cilje na naslednje načine:

 • objavljanje člankov s področij dejavnosti društva,
 • priprava publikacij s področij, ki so povezana z delovanjem društva,
 • organiziranje dogodkov s področij dejavnosti društva,
 • organiziranje predavanj in okroglih miz s področij dejavnosti društva,
 • organiziranje sestankov in koordiniranje s področij dejavnosti društva,
 • povezovanje s sorodnimi društvi in ustanovami po svetu,
 • organiziranje in ponujanje podpore pri ustvarjanju in soustvarjanju s področij dejavnosti društva
 • ponujanje informacij o aktualnih dogodkih

Društvo bo opravljalo tudi pridobitne dejavnosti kot dopolnilno dejavnost nepridobitni dejavnosti društva. Opravljalo jih bo le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev. Pridobitna dejavnost društva je v Pojasnilu k standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD 2008 klasificirana s petmestno številčno šifro 94.999 in nosi opis Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij, 58.110 je izdajanje knjig, 58.130 je izdajanje časopisev, 58.140 je izdajanje revij in druge periodike, 58.190 je drugo založništvo, 82.300 organiziranje razstav, sejmov, srečanj, 90.020 spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje, 90.030 umetniško ustvarjanje, 93.299 druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas, 56.104 začasni gostinski obrati, 56.300 strežba pijač.

 

Članstvo

 

 1. člen

Član društva postane vsak, ki:

 • sprejme določila tega statuta s podpisom pristopne izjave,

 

 • je polnoleten,

 

 • je fizična oseba,
 • plača minimalno letno članarino v višini 3 evrov.

 

Sprejem novih članov potrdi glavno uredništvo in jih primerno uvrsti v posamezne uredniške redakcije, ki sestavljajo uredniški zbor.

 

Pravice članov

 

 1. člen

Pravice članov društva so:

 • da volijo in so voljeni v organe društva,
 • da sodelujejo pri delu društva in delu organov društva,
 • da dajejo predloge organom društva za delo.

 

Dolžnosti članov

 

 1. člen

Dolžnosti članov društva so:

 • da volijo organe društva,
 • da sodelujejo pri delu društva,
 • da spoštujejo pravila društva in sklepe organov društva,
 • da redno plačujejo članarino,
 • da skrbijo za premoženje društva, s katerim društvo razpolaga.

 

 1. člen

Pravice in dolžnosti ter funkcije članov so častne.

Za svoje delo v društvu člani praviloma ne prejemajo plačila, razen, če je s sklepom glavnega uredništva in s posebno pogodbo določeno plačilo za izvršitev določene strokovne ali organizacijske naloge.

 

Prenehanje članstva

 

 1. člen

Članstvo v društvu preneha:

 • z izstopom,
 • z izključitvijo,
 • s smrtjo,
 • s prenehanjem društva.

 

 1. člen

Član izstopi iz društva s pisno izjavo o odstopu, ki jo poda glavnemu uredništvu društva. V primeru izstopa član nima pravice povračila članarine za tekoče leto.

 

 1. člen

Člana se izključi iz društva na podlagi odločitve glavnega uredništva.

 

Viri dohodkov

 

 1. člen

Viri prihodkov društva so:

 

 • članarina,
 • darila, volila,
 • dohodek iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic,
 • prispevki posameznih fizičnih in pravnih oseb, sponzorjev, donatorjev,
 • javna sredstva,
 • iz pridobitne dejavnosti kot dopolnilne dejavnosti nepridobitni dejavnosti društva (samo v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev društva),
 • iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom.

 

Vsaka delitev premoženja društva med člane društva je nična.

 

 1. člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme zbor članov, pripravi pa uredniški zbor.

 

 1. člen

Društvo zastopa glavni urednik – zastopnik, ki ga izvoli in razreši zbor članov. Ima mandatno dobo dveh let.

 

 1. člen

Društvo posluje skladno z veljavnimi predpisi Republike Slovenije.

 

 1. člen

Glavno uredništvo vodi finančno in materialno poslovanje s knjigo prejemkov in izdatkov.

 

 1. člen

Društvo ima svoj tekoči račun pri poslovni banki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.

 

 1. člen

Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko društvo zaposli finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

Društvo lahko zaposli tudi strokovnjake z drugih področij, poslovnega sekretarja in administrativnega sodelavca v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

Obseg njihovih nalog in zadolžitev se določi v pogodbi.

O tem odloča uredniški zbor.

 

 1. člen

Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je last društva, vpisano v inventarno knjigo.

 

 1. člen

Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa glavnega uredništva. Nepremično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa zbora članov.

 

 1. člen

Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo.

 

 1. člen

Organi društva so:

 

Glavno uredništvo, uredniški zbor in zbor članov. Uredniški zbor opravlja tudi funkcijo nadzornega odbora.

 

 1. člen

Mandatna doba članov glavnega uredništva in uredniškega zbora društva je 2 leti. Po preteku mandata so člani omenjenih organov lahko ponovno izvoljeni.

 

 1. člen

Redne volitve organov društva izvaja zbor članov in se izvedejo vsako sodo leto prvi teden v decembru. Izredne volitve so lahko sklicane kadarkoli, če za to obstaja močan interes znotraj članstva društva. Nadomestno izvoljeni uredniki, ki postanejo člani uredniškega zbora, ali glavno uredništvo opravljata delo do naslednjih rednih volitev.

 

Zbor članov

 

 1. člen

Član zbora je vsak, ki je sprejel statut društva in postal njegov član.

Naloge zbora članov društva so:

 • sprejema statut in njegove spremembe
 • sprejema letni delovni program in srednjeročni načrt društva,
 • potrjuje zaključni račun in sklepa o finančnem načrtu za prihodnje leto,
 • odloča o prenehanju ali združitvi društva.

Zbor članov je najvišji organ društva in voli glavno uredništvo in uredniški zbor.

Člani društva so o sklicu zbora članov obveščeni preko spletne oglasne deske 3 dni prej.

Zapisnik sej zbora članov za veljavnost podpišeta dve osebi, zapisnikar in overatelj zapisnika.

Sejo zbora članov lahko skliče glavno uredništvo, uredniški zbor ali minimalno 10 članov. Za sklepčnost sej zbora članov je potrebna petina vseh članov, odločitve pa so veljavno sprejete, če je zanje glasovala večina navzočih članov.

 

Uredniški zbor

 

 1. člen

Uredniški zbor je predlagan s strani glavnega uredništva in zbora članov ter nato potrjen s strani zbora članov. Vsak član uredniškega zbora se imenuje urednik. Za svoje delo je odgovoren zboru članov.

Sestavlja ga od 5 do 20 članov.

 

 1. člen

Uredniški zbor se sestaja vsaj enkrat mesečno. Skliče ga organ sam. Sklic uredniškega zbora mora biti objavljen z dnevnim redom najmanj 1 dan pred dnevom, za katerega je sklican.

 

 1. člen

Uredniški zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov.

 

 1. člen

Uredniški zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov.

 

 1. člen

Naloge uredniškega zbora:

 • sklepa o dnevnem redu,
 • razpravlja in sklepa o poročilih glavnega uredništva,
 • opravlja nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva,odloča o pritožbah zoper sklepe glavnega uredništva,
 • določa višino članarine.

O delu uredniškega zbora se piše zapisnik, ki ga podpiše zapisnikar.

 

 1. člen

Uredniški zbor opravlja nadzor nad delom glavnega uredništva, predvsem nad finančnim in materialnim poslovanjem društva in nad izvrševanjem nalog društva.

Za namen nadzora nad poslovanjem društva lahko uredniški zbor predlaga glavnemu uredništvu ukrepe, ki so namenjeni za izboljšanje poslovanja društva in boljše izvajanje nalog društva.

 

Glavno uredništvo

 

 1. člen

Glavno uredništvo je izvršilni organ zbora članov (in uredniškega zbora), kateremu je odgovoren za svoje delo.

 

 1. člen

Glavno uredništvo ima lahko največ 5 članov.

 

 1. člen

Glavno uredništvo upravlja društvo med mandatom po smernicah, sprejetih na uredniškem zboru. Sestaja se praviloma enkrat tedensko, po potrebi pa tudi večkrat.

 

 1. člen

Glavno uredništvo predlaga posamezne člane uredniškega zbora za dobo dveh let. Posamezne člane uredniškega zbora potrdi zbor članov. Glavno uredništvo je lahko ponovno izvoljeno.

 

 1. člen

Naloge glavnega uredništva:

 • pripravlja predloge, ki se obravnavajo na uredniškem zboru,
 • izvaja sklepe uredniškega zbora,
 • pripravlja predloge sprememb in dopolnitev pravil,
 • pripravlja predlog letnega delovnega in finančnega načrta,
 • skrbi za izvajanje vseh načrtov,
 • skrbi za kvaliteto in številčno rast članov društva,
 • razpravlja in sklepa o finančnih zadevah, ki niso zajete v finančnem načrtu,
 • vodi kadrovsko evidenco društva,
 • pripravi poročilo o svojem delu,
 • predlaga na seji zbora članov posamezne člane uredniškega zbora,
 • organizira in vodi dogodke,
 • vodi obstranske dejavnosti društva.

 

 1. člen

Glavno uredništvo veljavno sprejema sklepe, če je na seji prisotnih več kot polovica članov in je zanje glasovala večina navzočih članov.

 

Zastopanje društva

 

 1. člen

Društvo zastopa glavno urednik – zastopnik pred državnimi organi, organizacijami ter tretjimi osebami.

 

Disciplinska odgovornost

 

 1. člen

Za disciplinski prekršek članov društva se šteje nespoštovanje pravil in sklepov organov društva ter vsako drugo ravnanje, ki utegne prizadeti interes in ugled društva.

 

 1. člen

Predloge za disciplinsko obravnavo dajejo člani in organi društva. Postopek na prvi stopnji vodi glavno uredništvo po pravilniku o disciplinskem postopku. Glavno uredništvo lahko članom društva izreče naslednje ukrepe:

 • opomin
 • javni opomin
 • izključitev

 

 1. člen

Pred izrekom kazni ima član, ki je v disciplinskem postopku, pravico od zagovora. O pritožbi zoper izrečeni ukrep glavnega uredništva kot drugostopenjski organ odloča uredniški zbor društva. Član se zoper kazen oz. ukrep lahko pritoži v roku 15. Pritožbo vloži na uredniški zbor društva.

 

Javnost dela

 

 1. člen

Organi društva zagotavljajo javnost svojega dela z dajanjem rednih, pravočasnih, popolnih in resničnih informacij s svojega delovnega področja. Obveščanje članov društva poteka zlasti z objavljanjem vabil, zapisnikov in sklepov organov društva.

 

 1. člen

Organi društva lahko zagotavljajo javnost svojega dela tudi preko sredstev javnega obveščanja, tako da:

 • zagotavljajo javnost svojih sestankov ter s tem omogočajo navzočnost predstavnikov sredstev javnega obveščanja,
 • predstavnikom sredstev javnega obveščanja pošiljajo vsa pripravljena gradiva in posredujejo druge informacije o svojemu delu,
 • ob važnejših dogodkih sklicujejo tiskovne konference.

 

 1. člen

Za zagotavljanje javnosti dela je odgovorni glavni urednik – zastopnik.

 

Način prenehanja delovanja društva

 

 1. člen

Društvo je ustanovljeno za nedoločen čas.

 

Društvo preneha delovati v naslednjih primerih:

 • če število članov pade pod 3 člane,
 • na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja,
 • s sklepom zbora članov.

 

 1. člen

V primeru prenehanja društva je društvo predhodno dolžno poravnati vse obveznosti. Morebitno premoženje bo društvo preneslo na sorodno društvo, ki ga bo določil zbor članov na svoji zadnji seji.

 

Končne določbe

 

 1. člen

Ta statut začne veljati z dnem sprejema na zboru članov društva.

 

Ljubljana, 4. 12. 2015

 

Glavni urednik – zastopnik: Jan Podbevšek